Dzieci i młodzież są przyszłością świata. Naszym celem jest zapewnienie następnym pokoleniom Polski bardziej sprawiedliwej, wolnej od dyskryminacji i uprzedzeń, w której każdy człowiek bez względu na płeć znajdzie możliwości i szanse rozwoju osobistego i odpowiadające mu miejsce w społeczeństwie.

Chcemy, by nasze córki i wnuczki były równe wobec prawa i miały realne, a nie tylko deklaratywne gwarancje równości szans życiowych, tak by mogły realizować w Polsce, a nie na emigracji swoje aspiracje, cele i marzenia – edukacyjne, zawodowe, społeczne i rodzinne. Chcemy, by stawały się obywatelkami odważnie budującymi społeczeństwo przyszłości. Chcemy, by wierzyły w siebie, w swoją kobiecą moc, w to że bycie kobietą nie jest synonimem ograniczenia, ale zapowiedzią drzemiącej wielkości.

To jest możliwe – pod warunkiem, że nauczymy się wykorzystywać potencjał kobiet, zapewnimy dziewczętom odpowiadające potrzebom warunki ekonomiczne i społeczne.
O to będziemy zawsze zabiegać. Lepszy, bardziej sprawiedliwy świat dla kobiet i mężczyzn jest celem inicjatywy Feministycznej. Dla jego realizacji za konieczne uznajemy:

  • Wprowadzenie edukacji równościowej, podkreślającej konieczność zwalczania stereotypów płci we wszystkich typach szkół publicznych i na każdym poziomie nauczania;
  • Wprowadzanie parytetów płci;
  • Promowanie ścieżki edukacyjnej i rozwoju zawodowego dla chłopców i dziewcząt wolnych od stereotypów płci;
  • Promowanie opartego na partnerstwie modelu rodziny, bez względu na płeć osób ją tworzących.