Inicjatywa Feministyczna jednoznacznie opowiada się przeciwko konfliktom zbrojnym i militaryzacji społeczeństwa. W sytuacji rosnącego napięcia międzynarodowego uznajemy, że naszym niezbywalnym prawem i obowiązkiem jest respektowanie prawa międzynarodowego, realizowanie ideałów humanitaryzmu i praw człowieka oraz dążenie z całą mocą do pokojowego rozstrzygania konfliktów.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest traktowanie ofiar konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych i niedających się unieść kryzysów gospodarczych tak, jak same i sami chcielibyśmy być potraktowani w podobnej sytuacji. Za zawstydzające uznajemy kunktatorstwo w kwestii przyjmowania w Polsce uchodźców, a obecne stanowisko naszego rządu i wypowiedzi polityków opcji rządzącej za hańbiące.

W polityce zagranicznej państwa za priorytet uznajemy dążenie do większej integracji państw należących do UE i większą integrację Polski z UE. Opowiadamy się za wznowieniem pracy nad Konstytucją Unii. Chcemy przystąpienia Polski do strefy euro. Sprzeciwiamy się polityce prowadzonej przez obecny rząd przesuwającej Polskę z centrum na peryferie Unii. Wspieraniu wspólnej polityki państw UE – naszym zdaniem koniecznej dla ograniczania obecnej dezintegracji – sprzyjało by ograniczenie prawa weta dal pojedynczych państw w Radzie Europejskiej.

Postulujemy integrację narodowych systemów obronności państw członkowskich UE i prowadzenie wspólnej polityki obronnej w duchu humanitaryzmu i szacunku dla prawa międzynarodowego. Jednocześnie uważamy za niezbędne nałożenie na każdą instytucję państwową i samorządową zajmującą się edukacją publiczną obowiązku posiadania programu i upowszechniania wiedzy o prawach człowieka, ich historii i źródłach. Wyrażamy sprzeciw wobec podejmowanych prób wychowywania społeczeństwa w kulcie wojny, w szczególności protestujemy przeciwko militaryzacji programów szkolnych.