Przyroda to jedno z największych bogactw naturalnych Polski. Niestety, w ostatnich czasach zaniedbywane. Polska nie wywiązuje się z międzynarodowych zobowiązań ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym, a także, wbrew światowym trendom, nie rozwija energetyki ze źródeł odnawialnych.

Domagamy się: pilnej ratyfikacji Protokołu z Kyoto, wdrożenia jego postanowień, implementacji ustaleń porozumienia COP w Paryżu. Przyjęcia ustawy wdrażającej dyrektywy środowiskowe UE. Przyjęcia kompleksowej ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) budującej podwaliny dla zrównoważonego, zróżnicowanego i przyjaznego środowisku systemu pozyskiwania i dostaw energii oraz przeprowadzenia gruntownej modernizacji sieci przesyłowych spełniającej parametry energetyki opartej na OZE (obecnie straty energii wynikające z przestarzałej infrastruktury to ok. 60%. Są to koszty społeczne, które ponosimy my wszyscy).