Sukcesy instytucjonalnej kultury polskiej w ostatnich latach (do 2015 roku) można i należy tłumaczyć podpisaniem i częściową realizacją sporządzonego przez oddolny ruch społeczny Obywateli Kultury – Paktu dla Kultury z 2011 roku. Pakt opiera się na zapisach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela i Konstytucji RP w obszarze prawa do ekspresji twórczej, wolności badań naukowych, swobody publikacji, prawa do samorealizacji, a także prawa do korzystania ze sztuki i dobrodziejstw dorobku nauki.

Jako że powszechne i aktywne uczestnictwo w kulturze jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju społecznego i ekonomicznego, a także postępu w obszarze mentalności i przeciwdziałania efektom lęku przed zmianą i postępem, gwarancja powszechnego dostępu do kultury (w trybie zarówno odbiorczyń i odbiorców, jak i twórczyń i twórców) musi być jednym z filarów polityki. Budżet przeznaczony na kulturę powinien wspierać nie tylko rozwijanie form instytucjonalnych, ale także budowanie dostępu do kultury od najmłodszych lat w przedszkolach, szkołach i w ramach lokalnych ośrodków kultury.

Edukacja kulturalna i artystyczna powinna być wielowymiarowa, ustawiczna i nieodpłatna lub dofinansowywana. Postulujemy przeznaczenie 1% budżetu państwa na cele kulturalne i artystyczne, oraz dodatkowo wprowadzenie zobowiązania wykorzystywania przez samorządy 1% należących do nich środków budżetowych na działalność edukacyjną, proliferacyjną i wspieranie twórczości na poziomie lokalnym, miejskim czy wojewódzkim.

Postulujemy budżetowy rozdział obszaru badań naukowych od systemu edukacji wyższej, zwiększenie nakładów na badania, uregulowanie dostępu do wyników badań i zdobyczy nauki, a także systemowe promowanie inwestycji w obszarze badań i rozwoju.

Każde społeczeństwo potrzebuje kompetentnych, bezstronnych, niezawisłych i utrzymywanych na wysokim poziomie mediów publicznych, w tym regionalnych. Naszym zadaniem będzie reforma publicznych nadawców zgodnie z najlepszymi światowymi wzorcami; finansowanie mediów publicznych, naszym zdaniem, powinno pochodzić częściowo z abonamentu, częściowo z zysków spółek skarbu państwa.